Foreningen

Museumsforening Sydsjælland og Møn er en sammenlægning af Møns Museumsforening og Vordingborg Museumsforening.

I forbindelse med strukturreformen i 2005 blev foreningerne sammenlagt efter fusion af museerne til ”Museerne Vordingborg”. Museerne Vordingborg bestod af 4 statsanerkendte museer.

Endnu en fusion 7 år efter

Fra og med 1. januar 2013 er ”Museerne Vordingborg” fusioneret med ”Næstved Museum” og ”Køge Museum” til ”Museum Sydøstdanmark”, som nu består af 6 anerkendte museer. Et af hovedhjørnestenene i dette museum bliver arkæologien og det nye ”Danmarks Borgcenter”.

I forbindelse med revitalisering af museumsforeningen har bestyrelsen intensiveret sine aktiviteter på følgende fronter:

  1. Foreningen arrangerer min. et arrangement om måneden indenfor foredrag, kulturhistoriske udflugter og rejser m.v.
  2. Et Nyhedsbrev om disse aktuelle arrangementer men også om andre i nærområdet udkommer et par gange om måneden.
  3. Udgivelse af et kulturhistorisk tidskrift ”KULTURARV” – planlægges udkomme 3 til 4 gange om året. Nr. 1 er udkommet. Foreningen har fået Kulturstyrelsen støtte til bladet med en distributionsstøtte.
  4. Afholder kurser for museumsfrivillige, så disse er bedre rustede som guider og i øvrige funktioner som museumshjælpere på vores lokale 4 museer. Alle som frivillige aktører. Endvidere holdes kurser i hvordan man professionelt undersøger og forsker i historiske materialer under ledelse af professionel historiker.
  5. Udgive publikationer om museerne og den lokale kulturarv, herunder det materiale, der er egnet til udgivelse under punkt 4.

Museumsprisen

Foreningen har etableret en museumspris for museumsfrivillige til anerkendelse af den særlige store frivillige indsats. For 2013 tilfaldt prisen ”Det Rullende Hørværksted”, som er en gruppe ældre ildsjæle  – hvor lederne er et ægtepar på henholdsvis 75 og 80 år. Med udgangspunkt i Køng Museum på Sydsjælland – kører gruppen land og rige rundt for at fortæller og demonstrere bearbejdningen af hør til tekstiler. Køng Museum er fortællingen om industrimanden Niels Ryberg, der sidst i 1700-tallet startede manufakturproduktion af hør til tekstiler. Nogle af Hoffets store berømte duge (3×13 meter) kommer her fra.

Museumsprisen skal  anspore andre frivillige – fortrinsvis ældre – til aktiv opbakning og formidling af den lokale kulturarv. Vores medlemmer er typisk 60 plus.

Hvert museum under Museum Sydøstdanmark har/eller er ved at etablere deres lokale støtte og venneforeninger. Museumsgården på Møn har 195 medlemmer, hvoraf de 90 er aktive i Museets drift. Køng Museum har 25-30 medlemmer hvor de 15-20 er aktive i driften.

Museumsforeningen Sydsjælland og Møn er en paraplyorganisation for de 4 museer med over 1.000 medlemmer. Vi støtter overordnet de enkelte museumsfrivillige og museerne som beskrevet ovenfor.