Vedtægter

Efter den ekstraordinære generalforsamling d. 8. maj 2014 og 1. bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig med følgende forretningsorden.

Vedtægter gældende fra 8. maj 2014

§ 1 Navn

Foreningens navn er Museumsforening Sydsjælland og Møn. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at støtte museumsaktiviteter i Vordingborg Kommune samt fremme kendskab hertil. Endvidere nærer foreningen medlemmernes interesse for museerne og for egnens og Danmarks kulturarv ved diverse arrangementer. Det er foreningens formål at tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke sine interesser på det kulturhistoriske område og dermed udvikle evner og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

 § 3 Medlemskab

Stk. 1. Som medlem af foreningen optages enhver, der betaler kontingent til foreningen. Udmeldelse sker til regnskabsårets udgang 31.12.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen med henblik på foreningens drift og formålets opfyldelse.

½ års kontingentrestance kan medføre automatisk slettelse af medlemslisten.

Et husstandsmedlemskab giver to stemmer på general forsamlingen.

Stk. 2. Foreningen er medlem af Sammenslutningen af museer i Danmark = SAMMUS.

 § 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved bekendtgørelse på foreningen hjemmeside www.museumsforeningen.dk i lokalt uge – eller dagblad, og ved e-mail.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der er indmeldt og betalt medlemskontingent senest 2 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt frem møde. Husstandsmedlemmer har 2 stemmer til navngivne personer.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af 2 stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg i lige år af formand for 2 år. (Punktet udgår i ulige år).
 9. Valg i lige år af 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. (Punktet udgår i ulige år)
 10. Valg i ulige år af 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. (Punktet udgår i lige år).
 11. Valg i lige år af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år. (Punktet udgår i ulige år)                
 12. Valg i ulige år af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år. (Punktet udgår i lige år)
 13. Valg af revisor og revisorsuppleant for kommende år.
 14. Eventuelt

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Afstemning foretages skriftlig alene et medlem ønsker dette.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal, eller mindst 75 medlemmer skriftligt forlanger det.

Stk. 9. Museumsforeningen hæfter for sine forpligtigelser alene med sin formue. Museumsforeningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 5 Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af mindst 5 og højest 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen 2 år ad gangen.

Stk. 2. Formand og 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Stk. 3. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Stk. 4. Suppleanter vælges for 2 år af gangen i henholdsvis lige og ulige år.

Stk. 5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nuværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Forretningsordenen skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Forretningsordenen indeholder bl.a.:

 1. Foreningens adresse.
 2. Hvem der tegner foreningen udadtil.
 3. Hvem der har prokura på det økonomiske område.
 4. Konstituering samt hvilke ansvarsområder hvert enkelt bestyrelsesmedlem varetager.

 Stk. 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af de  5 eller 7 valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 8. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger, og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 9. Formanden sørger for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

§ 6 Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3. Regnskabet føres i henhold til den valgte forretningsorden.

Stk. 4. Prokura har formand og næstformand i fællesskab. Bindende beslutninger, der kræver underskrifter, skal snarest muligt forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 5. Udbetalinger fra foreningens konti kan kun ske af formanden eller kassereren. Foreningen har ekstern kasserer.

Stk. 6. Revisor får forelagt regnskab senest 1. februar og reviderer dette med efterfølgende påtegning til generalforsamling.

Revisor foretager efter eget ønske uanmeldt revision.

§ 7 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan besluttes på en generalforsamling, hvis formuleret forslag herom fremgår af indkaldelsen, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget medlemmer stemmer for ændringerne. Afstemning foretages skriftlig alene et medlem ønsker dette.

§ 8 Ophør

Stk. 1. Vedtagelse af forslag om foreningens opløsning, kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med det ene punkt på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, stemmer for opløsningen.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles skriftligt mindst 14 dage før afholdelse.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler ”Den selvejende Institution Museerne.dk”.

Stk. 4. Den siddende bestyrelse fungerer, indtil foreningens forretninger er afviklede.